739 309 647 stačí prozvonit‚ zavolám Vám zpět

Rady a dotazy

image

V této sekci budou vysvětlovány základní pojmy z oblasti insolvenčního řízení a oddlužení ("osobní bankrot") a zveřejňovány nejčastější dotazy se stručnými odpověďmi.


TATO SEKCE BUDE POSTUPNĚ ROZŠIŘOVÁNA O VAŠE NÁMĚTY A DOTAZY.

 

pOVINNOSTI DLUŽNÍKA V RÁMCI SCHVÁLENÉHO ODDLUŽENÍ

Po dobu trvání účinků schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře je dlužník povinen:

  • vykonávat přiměřenou výdělečnou činnost a v případě, že je nezaměstnaný, o získání příjmu usilovat (bezprostředně po ztrátě zaměstnání se zaevidovat na Úřadě práce České republiky jako uchazeč o zaměstnání); nesmí rovněž odmítat splnitelnou možnost si příjem obstarat,
  • hodnoty získané dědictvím, darem a z neúčinného právního úkonu, jakož i majetek, který dlužník neuvedl v seznamu majetku, ač tuto povinnost měl, vydat insolvenčnímu správci ke zpeněžení a výtěžek, stejně jako jiné své mimořádé příjmy, použít k mimořádným splátkám nad rámec splátkového kalendáře,
  • bez zbytečného dkladu oznámit insolvenčnímu souduinsolvenčnímu správi a věřitelskému výboru (zejm. u řízení, kte je přihlášeno více než 50 věřitelů) každou změnu svého bydliště nebo sídla a zaměstnání; dále oznamovat změnu vyživovaných osob (svatba, rozvod, narození dítěte, svěření dítěte do péče, apod.), která má významný vliv na výši nezabavitelné částky a tak na výši měsíčních splátek v rámci plnění oddlužení splátkovým kalendářem,
  • vždy k 15. březnu a k 15. září kalendářního roku (neurčí-li insolvenční soud v usnesení o schválení oddlužení jinou dobu předkládání) předložit insolvenčnímu souduinsolvenčnímu správci a věřitelskému výboru přehled svých příjmů za uplynulých 6 kalendářních měsíců,
  • nezatajovat žádný ze svých příjmů a na žádost insolvenčního soudu, inoslenčního správce nebo věřitelského výboru předložit k nahlédnutí svá daňová přiznání za období trvání účinků shválení oddlužení,
  • neposkytovat nikomu z věřitelů žádné zvlášní výhody (např. dohoda s věřitelem, že vedle splátek vyplývajících ze splátkového kalendáře mu bude uhrazeno 100 % mimo splátkový kalendář),
  • nepřijímat na sebe nové závazky, které by nemohl v době jejich splatnosti splnit (např. uzavírání smluv s operátory, pojišťovnami, ale třeba také úvěrovými společnostmi).

Právní úkon, kterým dlužník za trvání účinků schválení odlužení plněním splátkového kalendáře odmítne přijetí daru nebo dědictví bez souhlasu insolvenčního správce, je neplatný. Totéž platí, jestliže dlužník uzavře bez souhlasu insolvenčního správce dohodu o vypořádání dědictví, podle které má z dědictví obdržet méně, než činí jeho dědický podíl. (19.09.2015)

TOPlist

aktualizováno: 23.11.2015 21:23:06