739 309 647 stačí prozvonit‚ zavolám Vám zpět

Rady a dotazy

image

V této sekci budou vysvětlovány základní pojmy z problematiky exekucí a zveřejňovány nejčastější dotazy se stručnými odpověďmi.


TATO SEKCE BUDE POSTUPNĚ ROZŠIŘOVÁNA O VAŠE NÁMĚTY A DOTAZY.

Co je exekuce?

Exekuce, je poslední fáze soudního řízení, tzv. vykonávací řízení, v kterém se uplatňuje výkon práva podle zákona.  (01.09.2015)

co znamená pojem exekuční titul?

Exekuci předchází přiznání práva soudním aktem, čili exekučním titulem, který se nejčastěji nazývá platební rozkaz (příp. rozsudek, rozhodčí nález, směnečný platební rozkaz, notářský zápis). Nejsou-li splněny podmínky kladené na žalovaného v exekučním titulu, soud na návrh věřitele (oprávněného) nařídí exekuci. (01.09.2015)

jaký je rozdíl mezi "soukromým" a "státním" exekutorem?

Soukromý exekutor je osoba, na kterou stát přenesl pravomoc výkonu soudních rozhodnutí, v tzv. Exekutorské úřady.
Jeho činnost řídí EŘ. Je podřízen Ministerstvu spravedlnosti a Exekutorské komoře České republiky. Procesní úkony pak vykonává na základě EŘ s přiměřeným užitím OSŘ. Probíhá exekuce.
 
Státní exekutor neboli soudní Vykonavatel je osoba, kterou pověřuje předseda senátu soudu k výkonu soudních rozhodnutí a jeho činnost se odvíjí od OSŘ. Probíhá výkon rozhodnutí. (01.09.2015)

exekutor mi obstavil účet, co dál?

Exekutor uplatnil exekuci cestou tzv. přikázání pohledávky z účtu povinného dle § 303 OSŘ. Jakmile banka obdrží exekuční příkaz, technicky zablokuje účet a dlužník nemá možnost dispozice s kontem a finančními prostředky až do výše dlužné částky. Obdrží-li banka pravomocné Usnesení o právní moci nařízeného přikázání, jsou finance přikázány Exekutorovi.
Dlužník (povinný) má nárok na jednorázovou výplatu dvojnásobku životního minima, tj. 6.820 Kč. Výplatu financí nárokuje u bankovního ústavu, který vede a spravuje jeho účet; viz § 304b, odst. 1.
Finanční prostředky nad rámec dlužné částky, může dlužník běžně používat či je vybírat přímo na přepážce. Účet může exekutor „blokovat“ na dobu 6 měsíců. Po zaplacení dlužné částky, exekutor vydá Usnesení, kterým ruší svůj příkaz a neprodleně jej doručí bankovnímu ústavu, který účet opět zpřístupní.
„Mějte na paměti, že veškeré prostředky, které jsou příchozí na účet, se stanou předmětem exekuce. Banka ani Exekutor nezkoumají, o jaký druh příchozích prostředků se jedná a tak můžete přijít o zbytek již sražené mzdy, sociální dávky, výživné, atp.“ (01.09.2015)

může exekutor zablokovat účet, který je vedený na jinou osobu odlišnou od dlužníka

Podle § 303 odst. 1 OSŘ, exekutor zablokuje účet, jehož nabyvatel je zásadně dlužník. (01.09.2015)

Dětský účet v exekuci

Za určitých podmínek exekutor nesmí zablokovat ani dětský účet. Záleží hlavně na tom, kdo je zřizovatel a hlavně nabyvatel účtu. Je-li účet zřízen na jméno a rodné číslo dítěte, je vůči exekuci odolný, i za stavu dispozičních práv rodičů k takovému účtu. (01.09.2015)

mám disoziční právo k účtu, zablokuje ho exekutor?

Dispoziční právo nemá majetkovou a nabývací povahu. Je to jen určitý druh zmocnění majitele účtu, tento zpřístupnit dalším okruhům osob. Exekutor nemá nárok provést přikázání pohledávky účtu. Disponent není majitel a zřizovatel účtu. (01.09.2015)

Může exekutor vstoupit do bytu i bez mé přítomnosti?

Ano, exekutor může vstoupit do bytu i bez vědomí dlužníka. Je oprávněn sjednat si přístup do všech prostor dlužníka, za užití síly k překonání dveří. K tomuto úkonu nepotřebuje přítomnost policie, ani jiného svědka, viz § 325 odst. 2 OSŘ. (01.09.2015)

co obydlí jiných osob, kde nemá dlužník trvalý pobyt?

Exekutor může vstoupit do všech prostor, u kterých se domnívá, že v nich má dlužník majetek. Je oprávněn se přesvědčit, zdali v těchto prostorách nemá dlužník movitý majetek.
Je-li to nutné, exekutor přibere k takovému úkonu vhodnou osobu, podle možnosti zástupce orgánu obce, podobně jako u domovní prohlídky, ale není to jeho povinnost. Mějte na paměti, že spolehlivě může Exekutor zabavit a sepsat jen majetek, který mu je vydán, či který patří dlužníkovi (§ 326, odst. 2 OSŘ).
„Tato problematika má širší podtext. Pravidlem bývá, aby dlužník neměl v místě trvalý pobyt před vydáním exekučního příkazu a exekutor se tak nemohl z žádné pohnutky domnívat. Domněnka sama o sobě není právní důkaz soudní a tak exekutor musí mít zjištěno více důkazů, které tvoří řetězec o tom, že se v bytě 3. osoby dlužník zdržuje; např. došlá pošta, jmenovky na dveřích, došlé kurýrní zásilky, záznamy policie, atd. Výpovědi svědků sousedů jsou irelevantní a mohou být účelné. Pokud dojde k tomu, že exekutor do takového obydlí vnikne, má nárok vysloveně na kontrolu místnostní, které patří povinnému a má nárok na sepsání téže majetku, tedy výlučně ve vlastnictví povinného. Bude-li chtít sepisovat i další věci, trvejte na tom, že je nevydáte ve smyslu § 326 odst. 2 OSŘ a toto nezapomeňte nechat zapsat do potvrzení o mobiliárním soupisu či argumentujte tak do záznamového zařízení, při záznamu Vaší exekuce. Exekuce takto provedená je nepřípustná a nejsou-li věci vydány, musí se jich exekutor domáhat postižením jiných majetkových práv povinného, dle § 320 OSŘ. Dokonce, i kdyby si Exekutor byl jist, že věc patří povinnému, nemůže jí bez dobrovolného vydání sepsat, a to na základě tvrzení právní domněnky - kdo má věc u sebe fakticky ji ovládá. Trvalý pobyt, je tedy zásadní věc k provedení mobiliárního soupisu, neboť lze podle zákona vyvodit fakt, že se jedná o sídlo povinného a věci uvnitř, jsou v jeho ovládání.“ (01.09.2015)

mohu si natáčet záznam z exekuce u mě doma?

Ano, můžete. Nicméně, exekutor se Vám jistě pokusí záznamové zařízení pojmout do soupisu a zabavit jej. Je povinen Vám ovšem vydat datový nosič, dle § 66 odst. 1 EŘ. Je tak diskutabilní věc, zdali nosič je jen úložiště, anebo celek, jako mobilní telefon, tablet, či kamera samotná. Proto se lze bránit argumentem, že pojem datový nosič není specifikován v zákoně a tak za něj považujete zařízení jako celek, které slouží k pořízení záznamů, abyste si tento mohli kdykoliv přehrát a účelně se bránit justiční cestou ve sporech s exekutorem o majetek. (01.09.2015)

exekutor zabavil věci, které nejsou povinného

V tom případě, musí majitel věci, kterému přísluší majetkové právo, podat do 30 dnů od zjištění soupisu jeho majetku návrh na vyškrtnutí věcí ze soupisu, dle § 67 EŘ, který podá k rukám exekutora. Exekutor do 15 dnů rozhodne o stavu návrhu. Nevyhoví-li Exekutor návrhu, podá majitel věci do 30 dnů od doručení rozhodnutí exekutora vylučovací žalobu k soudu, dle § 267 odst. 1 OSŘ. (01.09.2015)

CO když nemám žádný majetek, anebo nejsem schopen exekuci platit?

Pro exekuci samotnou není důležité či rozhodující, zdali máte majetek, příjem anebo zdali jste třeba vedeni na Úřadu práce. Jsou-li po nařízení exekuce vyplývající okolnosti, ze kterých je zřejmé, že exekuce postrádá smysl, máte dvě možnosti.
Jednou z nich je podat návrh na odklad exekuce, dle § 266 OSŘ v součinnosti s § 54 EŘ. Návrh se podává u orgánu, který exekuční titul vydal, tedy ve valné většině u exekutora. Návrh můžete podat již v přiznávacím soudním řízení, vrámci návrhu věřitele na platební rozkaz, coby vyjádření se k podanému Odporu. Odklad se podává v případě, kdy se dlužník přechodně ocitl v situaci, která způsobuje, že by neprodlený výkon rozhodnutí mohl mít pro něho nebo pro příslušníky jeho rodiny zvláště nepříznivé následky a oprávněný by nebyl odkladem výkonu rozhodnutí vážně poškozen. Tento návrh má odkladný účinek a po dobu jeho rozhodování exekutor nesmí činit žádné kroky k vymožení exekuce.
Druhou variantou je návrh na zastavení exekuce, který nemá pro výkon exekuce odkladný účinek, viz § 268 OSŘ v součinnosti s § 55 EŘ. Důvody pro zastavení exekuce jsou uvedeny v § 268, odst. 1 OSŘ.
Skutečnosti tvrzené v návrzích musíte doložit důkazy, jinak exekutor návrh zamítne. Soud zastavuje exekuce především z důvodů taxativně vymezených v § 268 odst. 1 OSŘ. Je třeba dodržet i jiné procesní náležitosti, jako je například vyhotovení v příslušném počtu kopií. Je zapotřebí dobře popsat svoji situaci a tu podložit doklady o výši příjmů či doklady o evidenci na Úřadu práce, doložením podpory v nezaměstnanosti či sociálních dávek. Rozhodující orgán je třeba přesvědčit, že tvrzené skutečnosti a okolnosti jsou pravdivé a to doložením důkazů o tvrzených skutečnostech v písemné podobě. Často zmiňovaná nemajetnost není ve valné většině akceptována, jelikož není jisté, zdali se stav třeba za půl roku nezmění, anebo když exekutor neprovedl všechny možnosti exekuce, především sepsání majetku. Exekutor po nějakém čase povětšinou sám exekuci z důvodu nemajetnosti zastaví a to z vlastního uvážení. Zastavit lze především také exekuci, která se vede neúměrně dlouho a výtěžek z ní nevede k uspokojení věřitele. Exekutoři a oprávnění nechtějí exekuci nechat zastavit především z faktu, kterým je nemožnost i přes zlepšení postavení dlužníka, ji nechat znovu vymáhat. Podle § 47 odst. 6 EŘ, totiž provedením exekuce a zastavením exekuce zanikají účinky všech vydaných exekučních příkazů.“ (01.09.2015)

jak je to se splátkovým kalendářem?

Splátkový kalendář jako takový, exekuční legislativa nezná a není doposud uzákoněn, jako právní nárok. Vše tedy záleží na dohodě exekutora s dlužníkem. I přes fakt splácení dohodnutým způsobem, může exekutor činit jakékoliv kroky k provedení exekuce v souladu s prováděcími předpisy.
Nárok na splátkový kalendář tedy není, a ani exekutor Vás nemůže nutit splácet mimo rámec zákona částky, které si určí a vydedukuje. Pokud již probíhají srážky ze mzdy, je tak jen na každém, zdali z vlastní vůle chce splácet dobrovolně více i v rámci splátek a zasahovat do statutu prolomení nezabavitelné částky. Pokud ovšem nemáte dostatečný příjem na požadované splátky, je jasné že je nemůžete splnit. Nehrozí vám žádný konkrétní postih a exekutor musí dál vykonávat exekuci takovým způsobem, jakou mu dovolí zákon. Vy zase máte nárok na takové živobytí, abyste se najedli a měli co na sebe. Dávky a dávkový systém neslouží k uspokojení exekuce. (01.09.2015)

je exekuce promlčitelná?

Vedená exekuce, už ze své podstaty promlčitelná není a může se vést „libovolně“ dlouho. Pokud exekuci exekutor či soud zastaví, počíná opět běžet promlčecí desetiletá lhůta. Po jejím uplynutí, již není právní nárok na exekuční vymáhání. „Dluh tedy fakticky existuje, ale nebude přiznáno právo na jeho vymáhání. (01.09.2015)

kdy je dluh promlčený?

Obecná promlčecí lhůta, je Občanského zákoníku 3 roky od vzniku dluhu, například nezaplacenou splátkou. Nestanoví-li zákon jinak, je promlčecí lhůta majetkového práva 10 let, například při uznání dluhu, což znamená podepsání uznání dluhu věřiteli, anebo třeba vydání platebního rozkazu do zahájení exekučního řízení. Na promlčecí lhůtu soud neupozorňuje a tak je zapotřebí při vydání návrhu na platební rozkaz, věc v odvolacím řízení uplatnit. Dojde-li posléze soud k závěru, že dluh je promlčen, nebude přiznáno jeho soudní vymáhání. To fakticky znamená, že námitku promlčení musíte u soudu uplatnit a soud na ni upozornit. Neuplatníte li námitku promlčení, v řízení se pokračuje a exekuce se může stát realitou. (01.09.2015)

může inkasní agentura provádět soupis majetku u mě doma?

Nemůže a nemá žádné zákonné oprávnění dožadovat se vstupu do Vašeho bytu. Do bytu vstupuje pouze exekutor či jím pověřená osoba, na základě exekučního příkazu, která se prokáže odznakem exekutora či průkazem vykonavatele, a pověřením provést daný procesní exekuční úkon.
Z novely Exekučního řádu je patrné, že nikdo, kromě exekučního úřadu, nesmí používat označení Exekutor, a slova od nich odvozená v názvech jako Exekuce, Exekuční řízení, Exekuční společnost, Exekuční servis, apod. Označení Exekutor a slova od nich odvozená smí používat jen Exekutorské úřady, viz § 4 EŘ. (01.09.2015)

četl jsem, že vykonavatel není úřední osoby, nemusím ho tedy vpusit do bytu?

Vykonavatel je zaměstnanec exekutora, který jej pověřuje k výkonu exekučních činností, viz § 21 EŘ. Z toho vyplívá, že vykonavateli exekutora musíte umožnit jeho pracovní činnost a do bytu jej vpustit.
V této oblasti panuje řada mýtů. Vykonavatel podle rozhodnutí Nejvyššího soudu 6 Tdo 1396/2013, není úřední osobou, dříve uváděnou jako veřejný činitel, pouze podle výkladu ustanovení § 127 Trestního zákoníku. To znamená, že útok na Vykonavatele, není útokem na úřední osobu. Co se týká jeho pracovního výkonu, tak se pro povinného nic nezměnilo. Pokud má vykonavatel pověření exekutora k výkonu, exekuce je oprávněn sjednat si do bytu přístup sám, či za asistence policie. (01.09.2015)

CO jsou přednostní pohledávky?

To jsou pohledávky, ze kterých se prioritně uspokojuje exekuční plnění, a mají přednost před všemi jinými pohledávkami. Řadíme mezi ně podle § 279 OSŘ pohledávky výživného - pohledávky náhrady újmy způsobené poškozenému ublížením na zdraví - pohledávky náhrady újmy, způsobené úmyslnými trestnými činy - pohledávky náhrady přeplatků na dávkách nemocenského pojištění, důchodového pojištění a úrazového pojištění - pohledávky pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti - pohledávky pojistného na veřejné zdravotní pojištění, příspěvek na úhradu potřeb dítěte svěřeného do pěstounské péče - pohledávky náhrady přeplatků na podpoře v nezaměstnanosti a podpoře při rekvalifikaci - pohledávky náhrady přeplatků na dávkách státní sociální podpory - pohledávky regresní náhrady podle zákona o nemocenském pojištění - pohledávky náhrady mzdy, platu nebo odměny a sníženého platu nebo snížené odměny, poskytované v období prvních 14 kalendářních dnů a od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2013 v období prvních 21 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény.(01.09.2015)

jak je to se slučováním pohledávek v rámci exekuce?

Exekutorská komora doporučila exekutorům spojovat exekuční řízení již dříve, nic méně od roku 2012 bylo novelou EŘ stanoveno povinné slučování exekucí, které jsou vedeny proti jednomu dlužníkovi od stejného věřitele, mající bagatelní charakter (tj. do výše 10.000 Kč). Je li tedy vedeno více exekucí v bagatelních výších od jednoho věřitele vůči jednomu dlužníku, exekuce se musí soudně či exekučně sloučit v celek. (01.09.2015)

má exekutor nárok na zjišťování informací o mně skrze "obděžování" mého zaměstnavatele?

Exekutor má nárok na součinnost třetích osob, při zjišťování informací, vedoucí k dlužníkovi. Mezi tento výčet osob, které jsou mu povinni poskytnout součinnost, zaměstnavatel nepatří, viz § 33 EŘ.
Mezi subjekty mající povinnost podat pomocnou ruku exekutorovi při dohledávání informací, patří především subjekty státní správy, samosprávy, a banky či finanční ústavy obecně. Tedy veškeré Úřady, Policie a Obecní úřady včetně Bankovních ústavů. V zákoně není jediná zmínka o tom, že zaměstnavatel má povinnost v takovém rozsahu, kterou po něm Exekutoři dožadují, jim podávat informace o svém zaměstnanci. Zaměstnavatel má k exekutorovi pouze povinnost sdělit ukončení pracovního poměru a dále informace vedoucí postupu k srážení mzdy. Co se týká telefonu, místa bydliště, partnerských vztahů, čísla účtů, a podobných osobních věcí, tak na dožádání těchto informací nemá exekutor zákonnou oporu. (01.09.2015)

Věci nepodléhající exekuci (výkonu rozhodnutí)

s účinností od 01.09.2015

Z věcí, které jsou ve vlastnictví povinného nebo ve společném jmění povinného a jeho manžela, se nemůže týkat výkon rozhodnutí (exekuce) těch, které povinný nezbytně potřebuje k uspokojování hmotných potřeb svých a své rodiny nebo k plnění svých pracovních úkolů, jakož i jiných věcí, jejichž prodej by byl v rozporu s dobrými mravy a jejichž počet a hodnota odpovídá obvyklým majetkovým poměrům.

Z výkonu rozhodnutí (exekuce) jsou vyloučeny zejména tyto věci ve vlastnictví povinného nebo ve společném jmění povinného a jeho manžela:
a) běžné oděvní součásti, včetně prádla a obuvi,
b) obvyklé vybavení domácnosti, zejména (nejedná se tedy o konečný výčet, lze tedy při soupisu trvat i na jiných věcech, které jsou považovány za obvyklé vybavení domácnosti, ale je nutné prokázat jejich nezbytnost, viz odstavec výše) lůžko, stůl, židle, kuchyňská linka, kuchyňské nářadí a nádobí, lednička, sporák, vařič, pračka, vytápěcí těleso, palivo, přikrývka a ložní prádlo, pokud hodnota takové věci zjevně nepřesahuje cenu obvyklého vybavení domácnosti (neurčitá formulace, která bude zajisté předmětem mnohých polemik při soupisu majetku),
c) studijní a náboženská literatura, školní potřeby a dětské hračky,
d) snubní prsten, písemnosti osobní povahy, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy týkající se povinného nebo členů jeho rodiny a nosiče dat těchto zánamů, pokud nelze takové záznamy přenést na jiný nosič dat, a jiné předměty podobné povahy,
e) zdravotnické potřeby a jiné věci, které povinný nebo člen jeho domácnosti potřebuje vzhledem ke své nemoci nebo tělesné vadě,
f) hotové peníze do částky odpovídající dvojnásobku životního minima jednotlivce podle zvláštního právního předpisu (tj. 2 * 3.410 = 6.820 Kč k 01.09.2015, tzn. že pokud objeví vykonavatel v domácnosti hotovost 5.000 Kč, nelze jí zabavit, tak jak se z důvodů nevědomosti povinných často stává)
g) zvířata, u nichž hospodářský efekt není hlavním účelem chovu a která slouží člověku jako jeho společník.

Je-li povinný podnikatelem, nemůže se výkon rohodnutí týkat těch věcí z jeho vlastnictví, které nezbytně potřebuje k výkonu své podnikatelské činnosti. To neplatí, vázne-li na těchto věcech zástavní právo a jde-li o vymožení poledávky oprávněného, která je tímto zástavním právem zajištěna.

DŮLEŽITÉ!!!
Tato změna platí i pro řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, ale právní účinky úkonů, které v řízení nastaly přede dnem nabytí účinnosti této novely, zůstávají zachovány. 

Tzn. že majetek, který byl sepsán do 31.08.2015 včetně, se řídí předchozí právní úpravou, ve které nebyl výčet věcí, které nelze zejména zabavit, týká se nejčastěji pračky a ledničky, které byly často pojímány do soupisu s tím, že se sice jedná o obvyklé vybavení domácnosti, ale které povinný nezbytně nepotřebuje k uspokojování svých základních hmotných potřeb a potřeb své rodiny (ač potřebnost byla často více než zřejmá). Tyto věci byly pojímány do soupisu zejména z důvodu zvýšení nátklaku na povinného, který se radši více zadlužil, aby uhradil alespoň částečně exekuci, ale o tyto věci nepřišel.

TOPlist

aktualizováno: 23.11.2015 21:23:06