739 309 647 stačí prozvonit‚ zavolám Vám zpět

Proces oddlužení

podání insolvenčního návrhu spojeného s návrhem na povolení oddlužení příslušnému soudu (= zahájení insolvenčního řízení) a jeho posouzení

 1. Zahájení insolvenčního řízení oznámí insolvenční soud vyhláškou, kterou zveřejní nejpozději do 2 hodin poté, kdy mu došel insolvenční návrh (osobně či poštou). Jestliže insolvenční návrh dojde insolvenčnímu soudu v době, kdy do skončení úředních hodin soudu (příslušné podatelny) zbývají méně než 2 hodiny, nebo ve dnech pracovního klidu, zveřejní insolvenční soud tuto vyhlášku nejpozději do 2 hodin po zahájení úředních hodin nejbližšího pracovního dne.
 2. Se zahájením insolvenčního řízení se spojují zejména tyto účinky:
  1. výkon rozhodnutí či exekuci, která by postihovala majetek ve vlastnictví dlužník, lze nařídit nebo zahájit, nelze jej však provést,
  2. právo na uspokojení ze zajištění, které se týká majetku dlužníka, lze uplatnit a nově nabýt jen za podnímek stanovených insolvenčním zákonem,
  3. dlužník je povinen zdržet se nakládání s majetkovou podstatou, pokud by mělo jít o podstatné změny ve skladbě, využití nebo určení tohoto majetku anebo o jeho nikoli zanedbatelné zmenšení (takovéto právní úkony jsou neúčinné).
 3. V rámci posouzení návrhu (insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení) soud zkoumá obsah návrhu a jeho úplnost a povinné přílohy dle insolvenčního zákona, v případě nedostatku vyzve soud dlužníka k doplnění návrhu (nedojdeli rovnou k odmítnutí návrhu pro zjevné nedostatky) ve stanovené lhůtě.

rozhodnutí o úpadku spojeném s povolením oddlužení

Je-li návrh co do obsahu a povinných příloh v pořádku, rozhodne soud usnesením o:

 1. Zjištění úpadku a povolení oddlužení, s tím je pak spojeno:
  1. běží 30ti denní lhůta pro podávání přihlášek věřiteli (věřitel, který se v rámci této lhůty nestihne přihlásit a dojde-li k úspěšnému splnění oddlužení, nebude moci svojí pohledávku již poté vymáhat), poslední den lhůty stačí přihlášku odeslat soudu (např. prostřednictvím České pošty),
  2. přerušení soudních a rozhodčích řízení o pohledávkách a jiných právech tákajících se majetkové podstaty, které mají být v insolvenčním řízení uplatněny přihláškou,
  3. nelze nařídit nebo zahájit výkon rozhodntuí nebo exekuci, která by postihovala majetek ve vlastnictví dlužníka.
 2. Ustanovení insolvenčního správce (mj. spojeno s povinností začít hradit zálohu na náhradu hotových výdajů a odměnu ins. správce).
 3. Nařízení prvního přezkumného jednání a svolání první schůze věřitelů (tj. soudního jednání, kterého je se dlužník povinen zúčastnit a zodpovědět případné dotazy soudu či přítomných věřitelů, a zároveň se zde má možnost dlužník vyjádřit k jednotlivým přihlášeným pohledávkám) směřujících ke schválení oddlužení (příp. rozhodnutí o konkursu v případě nesplnění podmínek pro schválení oddlužení).

schválení oddlužení

Při schválení oddlužení insolvenční soud rozhoduje zároveň o způsobu oddlužení (o způsobu oddlužení rozhodují primárně nezajištění věřitelé, bez jejich stanoviska rozhoduje soud, doporučení o vhodném způsobu předkládá insolvenčního správce). V úvahu přichází tři varianty schválení oddlužení (viz způsoby řešení úpadku):

 1. zpeněžením majetkové podstaty,
 2. plněním splátkového kalendáře,
 3. plněním splátkového kalendáře s nižšími splátkami.

Se schválením oddlužením (plněním splátkového kalendáře) jsou spojeny zejména tyto povinnosti dlužníka:

 1. vykonávat přiměřenou výdělečnou činnost, a v případě, že je nezaměstnaný, o získání příjmu usilovat, nesmí rovněž odmítat splnitelnou možnost si příjem obstarat,
 2. hodnoty získané dědictvím, darem a z neúčinného právní úkonu, jako i majetek, který dlužník neuvedl v seznamu majetku, ač tuto povinnost měl, vydal insolvenčnímu správci ke zpeněžení (výtěžek bude použit k mimořádné splátce),
 3. bezodkladně oznamovat insolvenčnímu soudu a správci změnu svého bydliště a zaměstnání,
 4. předkládat insolvenčnímu soudu a správci přehled svých příjmů za uplynulých 6 měsíců a to vždy k 15. březnu a 15. září (není-li stanoveno soudem jinak),
 5. nezatajovat žádný ze svých příjmů,
 6. neposkytovat žádnému z věřitelů zvláštní výhody,
 7. nepřijímat na sebe nové závazky, které by nemohl v době jejich splatnosti splnit.

Oddlužení - "odpuštění dluhů"

Splní-li dlužník řádně a včas všechny své povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení, vydá insolvenční soud usnesení, jímž dlužníka osvobodí od placení pohledávek, zahrnutých do oddlužení, v rozsahu, v němž dosud nebyly uspokojeny. Osvobození se vztahuje také na věřitele, kteří své pohledváky do ins. řízení nepčihlásili, ač tak učinit měli.

Usnesení bude vydáno pouze na návrh dlužníka.Je tedy podstatné, aby dlužník před skončením oddlužení o vydání takovéhoto usnesení soud požádal.

TOPlist

aktualizováno: 23.11.2015 21:23:06