739 309 647 stačí prozvonit‚ zavolám Vám zpět

Proces exekuce

Vznik pohledávky

Pohledávky mohou vzniknout např.:

 1. uzavžením smlouvy (smlouva o úvěru, smlouva o zápůjčce, smlouvy o poskytování telekomunikačních služeb, nájemní smlouva, ...),
 2. uložením blokové pokuty a neuhrazením na místě,
 3. podepsáním směnky.

splatnost pohledávky

Datum, do kterého měla být pohledávka zcela uhrazena, případně její lhůtní (nejčastěji měsíční) splátka.

předžalobní výzva

S účinností od 1.1.2013 má žalobce, který měl úspěch v řízení o plnění povinnosti, právo na náhradu nákladů řízení proti žalovanému, jen jestliže žalovanému ve lhůtě nejméně 7 dnů před podáním návrhu na zahájení žízení zaslal na adresu pro doručování výzvu k plnění.

Nalézací řízení

3 základní stadia:

 1. Žaloba věřitele (zahájení soudního řízení).
 2. Vydání soudního rozhodnutí (rozsudek, platební rozkaz, směnečný platební rozkaz, příp. také rozhodčí nález dle rozhodčího řízení) obsahující povinnosti dlužníka zaplatit určitou výši pohledávky.
 3. Právní moc rozhodnutí.

ROzhodnutím soudu stanovená lhůta k plnění dlužníka

Exekuční řízení

Základní stadia exekučního řízení:

 1. Podání návrhu na nařízení exekuce věřitelem.
 2. Nařízení exekuce soudem a pověření příslušného soudního exekutora.
 3. První činnost exekutora - zjišťování a zajišťování majetku (prostřednictvím exekučních příkazů) soudním exekutorem.
 4. Právní moc usnesení o nařízení exekuce.
 5. Provedení exekuce - uhrazení jistiny s příslušenstvím, včetně nákladů oprávněného a soudního exekutora a jeho odměny.
 6. Skončení exekuce.
TOPlist

aktualizováno: 23.11.2015 21:23:06