739 309 647 stačí prozvonit‚ zavolám Vám zpět

Mé služby - EXEKUCE

Informační činnosti v rámci již probíhajícího exekučního řízení

mobiliární exekuce (= terénní vymáhání pohledávky)

Poskytuji poradenství ohledně mobiliární exekuce, zejména práv a povinností povinného a zpravidla vykonavatele pověřeného soudním exekutorem v provádění exekuce (soupis movitého majetku dlužníka a jeho zajištění - umístění ve skladu exekutora)

příprava návrhu na odklad či zastavení exekuce 

ODKLAD EXEKUCE

Odklad exekuce je možný za situace, kdy se povinný bez své viny ocitl přechodně v takovém postavení, že by neprodlený výkon exekuce mohl mít pro něho nebo pro příslušníky jeho rodiny zvláště nepříznivé následky a oprávněný by nebyl odkladem exekuce vážně poškozen.

ZASTAVENÍ EXEKUCE

K zastavení exekuce dojde zejména tehdy, když:

  1. byla zahájena, ačkoli se rozhodnutí dosud nestalo vykonatelným,
  2. rozhodnutí, které je podkladem výkonu, bylo po zahájení exekuce zrušeno nebo se stalo neúčinným,
  3. zastavení exekuce navrhl ten, kdo navrhl jeho nařízení,
  4. exekuce postihuje věci, které jsou z něho vyloučeny,
  5. průběh exekuce ukazuje, že výtěžek, kterého jím bude dosaženo, nepostačí ani ke krytí jeho nákladů,
  6. bylo pravomocně rozhodnuto, že výkon rozhodnutí postihuje majetek, k němuž má někdo právo nepřipouštějící exekuci.

 

příprava návrhu na sloučení exekuce

Má-li povinný více exekucí u téhož exekutora, může jej požádat o jejich sloučení za situace:

  1. kdy se jedná o téhož oprávněného a
  2. zároveň předmětem spojovaných řízení je vymožení částky nepřevyšující 10.000 Kč.

Má-li povinný více exekucí u různých exekutorů, může pořádat o jejich sloučení za výše uvedených podmínek příslušný exekuční soud.

příprava návrhu na vyškrtnutí věci ze soupisu či vylučovací žaloby

V případě postižení majetku třetí osoby odlišné od povinného, může ten, jemuž svědčí právo k věci, které nepřipouští exekuci, podat návrh na vyškrtnutí věci ze soupisu. V případě, že soudní exekutor nevyhověl, byť jen zčásti, včas podanému návrhu na vyškrtnutí věci ze soupisu, může podat navrhovatel neúspěšného návrhu žalobu na vyloučení věci ze soupisu.

TOPlist

aktualizováno: 23.11.2015 21:23:06