739 309 647 stačí prozvonit‚ zavolám Vám zpět

INSOLVENCE - ODDLUŽENÍ

LEGISLATIVNÍ ÚPRAVA

Dne 1. ledna 2008 nabyl účinnosti zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) a nahradil tak dosavadní zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání. Dále nabyl účinnost zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích.

Dne 1. ledna 2014 nabyl účinnost zákon č. 294/2013 Sb. kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších předpisů - "Velká systémová novela insolvenčního zákona".

Tento zákon upravuje řešení úpadku a hrozícího úpadku dlužníka soudním řízením některým ze stanovených způsobů tak, aby došlo k uspořádání majetkových vztahů k osobám dotčeným dlužníkovým úpadkem a k co nejvyššímu a zásadně poměrnému uspokojení dlužníkových věřitelů.

ÚPADEK A HROZÍCÍ ÚPADEK

Úpadek ve formě platební neschopnosti:

Dlužník je v úpadku, jestli že má více věřitelů a peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti a tyto závazky není schopen plnit (= platební neschopnost). Má se a to, že dlužník není schopen plnit své peněžité závazky, jestliže zastavil platby podstatné části svých peněžitých závazků, nebo je neplní po dobu delší 3 měsíců po lhůtě splatnosti, nebo není možné dosáhnout uspokojení některé ze splatných peněžitých pohledávek vůči dlužníku výkonem rozhodnutí nebo exekucí.

Úpadek ve formě předlužení:

Dlužník, který je právnickou osobou nebo fyzickou osobou podnikatelem, je v úpadku i tehdy, je-li předlužen. O předlužení jde tehdy, má-li dlužník více věřitelů a souhrn jeho závazků převyšuje hodnotu jeho majetku.

Hrozící úpadek:

O hrozící úpadek jde tehdy, lze-li se zřetelem ke všem okolnostem důvodně předpokládat, že dlužník nebude schopen řádně a včas splnit podstatnou část svých peněžitých závazků.

ZPŮSOBY ŘEŠENÍ ÚPADKU

Insolvenční zákon upravuje 3 základní způsoby řešení úpadku dlužníka:

KONKURS

Jde o způsob řešení úpadku spočívající v tom, že na základě rozhodnutí o prohlášení konkursu jsou zjištěné pohledávky věřitelů zásadně poměrně uspokojeny ze zpeněžení majetkové podstaty s tím, že neuspokojené pohledávky nebo jejich části nezanikají.

REORGANIZACE

Jedná se o postup uspokojování pohledávek věřitelů při zachování provozu dlužníkova podniku, zajištěné opatřeními k ozdravění hospodaření tohoto podniku podle insolvenčním soudem schváleného reorganizačního plánu; reorganizace se týká dlužníka, který je podnikatelem - reorganizace se týká jeho podniku.

ODDLUŽENÍ

Jde o způsob řešení úpadku fyzických osob (od 1.1.2014 lze tímto způsobem oddlužovat též podnikatele - OSVČ), kdy dochází k poměrnému uspokojování zjištěných pohledávek plněním splátkového kalendáře nebo zpěněžením majetkové podstaty; po splnění oddlužení dochází k osvobození dlužníka od placení pohledávek.

 

TOPlist

aktualizováno: 14.05.2019 15:42:07