739 309 647 stačí prozvonit‚ zavolám Vám zpět

EXEKUCE

LEGISLATIVNÍ ÚPRAVA

Dne 1. května 2001 nabyl účinnosti zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, kterým byl nově zaveden institut soudního exekutora a byla upravena jeho činnost. Exekuční řád je specifickým zákonem ve vztahu k zákonu č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád. Pro exekuční řízení se přiměřeně používají ustanovení občanského soudního řádu, pokud exekuční řád nestanoví jinak.

Dne 1. ledna 2013 nabyla účinnost novela zákona č. 120/2001 Sb., exekuční řád v podobě zákona č. 396/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád a další související zákony.

Dalšími souvisejícími předpisy jsou zákon č. 119/2001 Sb., kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí, vyhláška č. 329/2008 Sb., o centrální evidenci exekucí, vyhláška č. 330/2001 Sb., o odměně a náhradách soudního exekutora, vyhláška č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro krajské a okresní soudy a vyhláška č. 418/2001 Sb., o postupech při výkonu exekuční činnosti.

Exekutor je oprávněn vykonávat všechny úkony, které občanský soudní řád a další právní předpisy jinak svěřují při provedení výkonu rozhodnutí soudu, soudci, vykonavateli nebo jinému zaměstnanci soudu. 

Úkony exekutora v exekučním řízení se považují za úkony soudu.

soudní exekutor

Soudní exekutor je fyzická osoby, kterou stát pověřil exekutorským úřadem a provádí v rámci své činnosti nucený výkon exekučních titulů a další činnost vyplývající ze zákona.

Exekutor vykonává exekuční činnost nezávisle. Při výkonu exekuční činnosti je vázaný jen Ústavou České republiky, zákony a jinými právními předpisy a rozhodnutími soudu vydanými v řízení o výkonu rozhodnutí a exekučním řízení.

Exekutor je povinen vykonávat svědomitě své povolání a při jeho výkonu a v občanském životě se zdržet všeho, co by mohlo narušit důstojnost exekutorského povolání nebo ohrozit důvěru v nezávislý, nestranný a pravedlivý výkon exekuční činnosti.

Exekutor vykováná exekuční a další činnost za úplatu.

Exekutor může zaměstnávat zaměstnance, kterými jsou:

 • exekutorský koncipient,
 • exekutorský kandidát,
 • vykonavatel,
 • další zaměstnanci exekutora.

ZPŮSOBY provedení exekuce

Exekuci lze provést jen způsoby uvedenými v zákoně. Zajistit majetek k provedení exekuce lze nejvýše v rozsahu bezpečně postačujícím k uhrazení vymáhané pohledávky, jejího příslušenství včetně příslušenství, které se pravděpodobně stane splatným po dobu trvání exekuce, pravděpodobných nákladů oprávněného a pravděpodobných nákladů exekuce.

Nepostačuje-li jeden ze způsobů provedení exekuce k uspokojení oprávněného, lze exekuci v jednom exekučním řízení provést více způsoby, popřípadně i všemi zákonem stanovenými způsoby. K provedení exekuce více nebo všemi zákonem stanovenými způsoby lze přistoupit současně nebo postupně.

Exekuce ukládající zaplacení peněžité částky se provede přednostně přikázáním pohledávky, srážkami ze mzdy a jiných příjmů, správou nemovitosti, pozastavením řidičského oprávnění nebo zřízením exekutorského zástavního práva na nemovitostech. Pokud tyto způsoby nepostačují k uhrazení vymáhané peněžité pohledávky, jejího příslušenství, nákladů oprávněného a nákladů exekuce, provede se exekuce prodejem movitých věcí (součástí je výkon exekuce v místě bydliště dlužníka/povinného s následním sepsáním majetku povinného a jeho "oblepením", zpravidla provádí vykonavatel) a nemovitostí nebo postižením podniku.

Exekuci ukládající zaplacení peněžité částky lze provést:

 • srážkami ze mzdy a jiných příjmů,
 • přikázáním pohledávky,
 • prodejem movitých věcí a nemovitostí,
 • postižením podniku,
 • zřízením exekutorského zástavního práva na nemovitostech,
 • správou nemovitosti,
 • pozastavením řidičského oprávnění.

Exekuci ukládající jinou povinnost než zaplacení peněžité částky lze provést:

Řídí se povahou uložené povinnosti.

 • vyklizením,
 • odebráním věci,
 • rozdělením společné věci,
 • provedením prací a úkonů.

 

TOPlist

aktualizováno: 14.05.2019 15:42:07